Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan Wellness Travel Group Sweden AB (nedan ”vi”, ”oss” eller ”Guided Food Party”) och konsument (nedan ”du”, ”dig” eller ”kund”) vid försäljning och leverans av de produkter och tjänster som Guided Food Party erbjuder. Dessa allmänna villkor är senast uppdaterade och gäller från och med 8 mars 2021. Särskilda villkor för vissa produkter och tjänster kan komma att tillämpas och gäller i så fall som tillägg till dessa allmänna villkor.

1.2 Guided Food Party förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Vid ändringar informeras du i förväg om detta via den e-post som du uppgett. Ändringarna anses accepterade om du inte invänder mot dessa senast inom 1 dygn från det att informationen om ändringarna skickats. Guided Food Party förbehåller sig rätten att avsluta avtal om kunden inte accepterar de föreslagna ändringarna. 

2. Om avtalet och tjänsten

2.1 Guided Food Partys produkter och tjänster riktar sig till slutkonsumenter i Sverige. Produkterna och tjänsterna är inte avsedda för vidareförsäljning och Guided Food Party förbehåller sig rätten att neka beställningar.

2.2 Informationen på Guided Food Partys hemsida om produkter och tjänster är inte bindande förrän ett avtal har uppstått mellan dig och Guided Food Party. Bilder och illustrationer av produkter och tjänster på Guided Food Partys hemsida överensstämmer inte alltid med utseendet på de produkter och tjänster som kan komma att levereras till dig. 

2.3 Ett avtal mellan dig och Guided Food Party uppstår genom följande förfarande. En beställning upprättas och bekräftas med bindande verkan av dig via Guided Food Partys beställningsformulär, webshop eller e-post. Guided Food Party accepterar en sådan beställning med bindande verkan genom att skicka en bekräftelse via e-post. Ett bindande avtal mellan dig och Guided Food Party uppstår efter det att Guided Food Party har accepterat din beställning genom att skicka en email-bekräftelse. Guided Food Party förbehåller sig rätten att neka en beställning utan att behöva ange skälen därför.

3. Leverans

3.1 Guided Food Party levererar endast till adresser i Sverige. Leverans sker till den adress som du har angett som leveransadress. Om köpet avser presentkort sker leverans till den e-postadress som du har angett.

3.2 Du ansvarar för att din leveransadress är korrekt. En ändring av leveransadressen blir gällande om ändringen har meddelats och kommit till Guided Food Partys kännedom senast 7 dagar innan utförandedatum.

3.3 Du ansvarar för att leverans kan utföras vid överenskommen leveranstid. En beställning anses levererad när du, eller en behörig person som du har angett i samband med beställningen, mottagit beställningen. För att säkerställa att en beställning tas emot av dig eller någon annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka överlämning av en beställning om sådan handling inte kan uppvisas.

3.4 Om leverans inte kan utföras enligt ovan kan Guided Food Party uppfylla sitt leveransåtagande genom att leverera beställningen till ett angränsande hushåll eller verksamhet, om du har godkänt sådan leverans. Angränsande hushåll eller verksamheter är sådana som befinner sig i samma byggnad som leveransadressen eller inom gångavstånd. Om leverans sker till ett angränsande hushåll eller verksamhet kommer du att informeras om detta skriftligen eller via e-post.

3.5 Om leverans av en beställning inte kan utföras till ett angränsande hushåll eller verksamhet kan Guided Food Party uppfylla sitt leveransåtagande, om du har godkänt det, genom att lämna beställningen på en av dig angiven plats vid leveransadressen som är tillgänglig för transportören, t.ex. bredvid eller utanför ytterdörren, alternativt hos en tredje part. Guided Food Party ansvarar inte för att kontrollera lämpligheten av en av dig angiven plats för leverans.

3.6 Vid leverans till en av dig angiven plats, en tredje part eller ett angränsande hushåll eller verksamhet övergår risken för förlust av eller skada på beställningen på dig. Guided Food Party ansvarar inte för skador eller fel som uppkommer efter leveranstidpunkten.

3.7 Om leverans inte kan utföras enligt något av alternativen ovan har Guided Food Party rätt att debitera hela beställningens värde. Något ytterligare leveransförsök kommer inte att göras. Du ansvarar för alla eventuella merkostnader som uppstår till följd av ett misslyckat leveransförsök.

3.8 Guided Food Party förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans om du har angivit bristande eller felaktiga kund- och/eller leveransuppgifter eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Guided Food Party kontroll. Guided Food Party informerar dig så snart det är möjligt om ett sådant undantagsfall föreligger.

3.9 Du kan avboka beställning genom att skriftligen meddela Guided Food Party 7 dagar innan utförandedatum. 

4. Reklamation

4.1 Reklamationsrätt uppstår om Guided Food Party levererad produkt eller tjänst är felaktig eller inte uppfyller kvalitetskraven eller på annat sätt inte går att äta/använda. Om du vill göra en reklamation behöver Guided Food Party ta emot reklamationen inom skälig tid för att på bästa sätt kunna följa upp det inträffade.

4.2 Guided Food Party granskar varje gjord reklamation och ersätter godkända reklamationer med produktens värde. Guided Food Party har även möjlighet att avhjälpa felet eller leverera en ny produkt om detta inte innebär en oskälig kostnad för Guided Food Party.

5. Ångerrätt

5.1 Guided Food Partys produkter och tjänster utgörs framför allt av livsmedel som inte omfattas av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Mer information om ångerrätt finns på Konsumentverkets hemsida för konsumenter Hallå konsument (hallakonsument.se).

5.2 För andra produkter och tjänster som inte är livsmedel och som omfattas av ångerrätt enligt distansavtalslagen, t.ex. presentkort, har du rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första produkten eller tjänsten i fysisk besittning. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten eller tjänsten är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

5.3 Vill du utöva ångerrätten för presentkort eller andra produkter eller tjänster som omfattas av ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Guided Food Party per brev till: Wellness Travel Group Sweden AB, Skogsvägen 4, 561 62 Tenhult, Sverige (eller via e-post till info@wellnesstravel.se). 


5.4 Om du frånträder avtalet genom att i tid utöva din ångerrätt för presentkort eller andra produkter och/eller tjänster som omfattas av ångerrätten kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig i anledning av relevant köp. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. 

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

5.5 Vid frånträdande av avtalet genom att ångerrätten har utövats ska du återsända levererade produkter och/eller tjänster som omfattas av ångerrätten, bortsett från presentkort, till oss eller överlämna dessa till Wellness Travel Group Sweden AB, Skogsvägen 4, 561 62 Tenhult, Sverige, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkterna och/eller tjänsterna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av produkterna och tjänsterna. Du är ansvarig endast för produkternas och tjänsternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion.

6. Priser och betalning

6.1 Priset för de produkter och tjänster som beställs är det pris som gäller på dagen för din beställning eller då du senast ändrat din beställning, med reservation för eventuella skrivfel eller andra felaktigheter i prisinformationen på Guided Food Partys hemsida. Alla priser anges inklusive moms för privatpersoner och, om inte annat har avtalats, fraktkostnad.

6.2 Du kan betala genom antingen direktbetalning, kort eller andra betalningsmetoder angivna på Guided Food Partys hemsida. Du ansvarar för att din betalningsinformation är korrekt under tiden som avtalet mellan dig och Guided Food Party fortlöper. Ändring av betalningsinformationen måste omedelbart meddelas Guided Food Party.

6.3 Om betalning misslyckas hos din bank eller annat kreditinstitut av skäl som beror på dig ansvarar du för att tillhandahålla Guided Food Party adekvat skydd för betalningen eller åtgärda bristen som orsakat den misslyckade betalningen, på så sätt att förutom det utestående beloppet som ej har kunnat betalas även de bankavgifter som uppkommer i varje enskilt fall.

6.4 För det fall betalningsskulder uppstår kommer Guided Food Party att begära in det utestående beloppet av dig. Om du inte betalar det utestående beloppet, även efter betalningspåminnelser, kommer Guided Food Party att skicka ärendet vidare till ett inkassoföretag.

7 Livsmedel och ansvar

7.1 Guided Food Partys produkter och tjänster är inte anpassade efter vissa särskilda kundbehov såsom icke nöt- eller fläskkött, allergier eller överkänslighet. Nötter och andra allergener kan ibland förekomma i Guided Food Party produkter och tjänster.

7.2 Du ansvarar för att innan användning noggrant läsa igenom och följa de anvisningar och varningar som står skrivna på produkterna och tjänsterna, samt för att läsa innehållsförteckningarna på produkterna och tjänsterna för att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga utifrån personliga behov.

7.3 Du ansvarar för att förvara och tillaga råvaror och livsmedel på ett säkert sätt. Mer information om hantering av livsmedel och om livsmedelshygien finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.

8 Tvist

8.1 Om du och Guided Food Party inte kommer överens ska tvisten i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Du har möjlighet att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare, eller till den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning. Guided Food Party följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer men medverkar emellertid inte i ett tvistlösningsförfarande innan Allmänna reklamationsnämnden har yttrat sig. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

9 Tillämplig lag

9.1 Svensk lag ska tillämpas på avtal mellan dig och Guided Food Party.

Tjänster som erbjuds av Guided Food Party tillhandahålls av:

Wellness Travel Group Sweden AB

Skogsvägen 4, 561 62 Tenhult

E-post: info@wellnesstravel.se

Organisationsnummer: 556921-1575